Matematika

Matematika tahlil qilish va tizimlashtirish uchun fikrlashni rivojlantiradi; qonuniyatlarni topish va sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish; asoslash va xulosalar chiqarish; mantiqiy, strategik va mavhum fikrlash.

Subject picture
Mazmun
Bo'lim-1
Dars-1 Mavzu: Qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini ustun ko'rinishida yechish. Kasrlar (oddiy va o'nli kasrlar) ustida sodda amallar.
Bepul
Bo'lim-1
Dars-1 Mavzu: Qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini ustun ko'rinishida yechish. Kasrlar (oddiy va o'nli kasrlar) ustida sodda amallar.

Matematika

Bepul
Dars-2 Mavzu: Kasrlar ustida amallarni bir necha yo'l bilan yechish. Davriy o'nli kasrlar.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-1
Dars-2 Mavzu: Kasrlar ustida amallarni bir necha yo'l bilan yechish. Davriy o'nli kasrlar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-3 Mavzu: Sonning darajasi va uning xossalari.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-1
Dars-3 Mavzu: Sonning darajasi va uning xossalari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-4 Mavzu: Birhadlar va ko'phadlar, birhad va ko'phad ko'paytmasi, ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-1
Dars-4 Mavzu: Birhadlar va ko'phadlar, birhad va ko'phad ko'paytmasi, ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-5 Mavzu: Qisqa ko'paytirish formulalari.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-1
Dars-5 Mavzu: Qisqa ko'paytirish formulalari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-6 Mavzu: Algebraik kasrlar, ularnkng kupaytmasi va bo'linmasi.
Obuna bo'yicha
Dars-6
Dars-6 Mavzu: Algebraik kasrlar, ularnkng kupaytmasi va bo'linmasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-7 Mavzu: Algebraik kasrlarni umumiy mahrajga keltirish.
Obuna bo'yicha
Dars-7
Dars-7 Mavzu: Algebraik kasrlarni umumiy mahrajga keltirish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-8 Mavzu: Algebraik kasrlarda bir necha amallar qatnashgan misollar.
Obuna bo'yicha
Dars-8
Dars-8 Mavzu: Algebraik kasrlarda bir necha amallar qatnashgan misollar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-9 Topic: Chiziqli tenglama va uning yechimlari.
Obuna bo'yicha
Dars-9
Dars-9 Topic: Chiziqli tenglama va uning yechimlari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-10 Topic: Kvadrat tenglama va uning yechimlari. Viyet teoremasi.
Obuna bo'yicha
Dars-10
Dars-10 Topic: Kvadrat tenglama va uning yechimlari. Viyet teoremasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-11 Mavzu: Ratsional tenglamalar, bikvadrat tenglama.
Obuna bo'yicha
Dars-11
Dars-11 Mavzu: Ratsional tenglamalar, bikvadrat tenglama.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-12 Mavzu: O'zgaruvchi bilan almashtirish orqali yechiladigan tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Dars-12
Dars-12 Mavzu: O'zgaruvchi bilan almashtirish orqali yechiladigan tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-13 Mavzu: Ko'phadlarni bo'lish, Bezu metodi, Gorner sxemasi.
Obuna bo'yicha
Dars-13
Dars-13 Mavzu: Ko'phadlarni bo'lish, Bezu metodi, Gorner sxemasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-14 Mavzu: Irratsional tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Dars-14
Dars-14 Mavzu: Irratsional tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-15 Mavzu: Irratsional tenglamalarni o'zgaruvchi kiritish orqali yechish.
Obuna bo'yicha
Dars-15
Dars-15 Mavzu: Irratsional tenglamalarni o'zgaruvchi kiritish orqali yechish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-16 Mavzu: Maxrajni irratsionallikdan qutqarish.
Obuna bo'yicha
Dars-16
Dars-16 Mavzu: Maxrajni irratsionallikdan qutqarish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-17 Mavzu: Tenglamalar sistemasi.
Obuna bo'yicha
Dars-17
Dars-17 Mavzu: Tenglamalar sistemasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-18 Mavzu: Yuqori tartibli tenglamalar sistemasi.
Obuna bo'yicha
Dars-18
Dars-18 Mavzu: Yuqori tartibli tenglamalar sistemasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-19 Mavzu: Tengsizliklar va ularning yechimlari.
Obuna bo'yicha
Dars-19
Dars-19 Mavzu: Tengsizliklar va ularning yechimlari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-20 Mavzu: Tengsizlikni yechishni oraliq usuli.
Obuna bo'yicha
Dars-20
Dars-20 Mavzu: Tengsizlikni yechishni oraliq usuli.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-21 Mavzu: Modulli tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Dars-21
Dars-21 Mavzu: Modulli tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-22 Mavzu: Modulli tengsizliklar.
Obuna bo'yicha
Dars-22
Dars-22 Mavzu: Modulli tengsizliklar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Bo'lim-2
Dars-23 Mavzu: Arifmetik progressiya.
Obuna bo'yicha
Dars-23
Dars-23 Mavzu: Arifmetik progressiya.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-24 Mavzu: Arifmetik progressiya n-ta had yig'indisi formulasi.
Obuna bo'yicha
Dars-24
Dars-24 Mavzu: Arifmetik progressiya n-ta had yig'indisi formulasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-25 Mavzu: Geometrik progressiya va uning xossalari.
Obuna bo'yicha
Dars-25
Dars-25 Mavzu: Geometrik progressiya va uning xossalari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-26 Mavzu: Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya.
Obuna bo'yicha
Dars-26
Dars-26 Mavzu: Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-27 Mavzu: Funksiya.
Obuna bo'yicha
Dars-27
Dars-27 Mavzu: Funksiya.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-28 Mavzu: Chiziqli funksiya va uning xossalari.
Obuna bo'yicha
Dars-28
Dars-28 Mavzu: Chiziqli funksiya va uning xossalari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-29 Mavzu: Kvadrat funksiya.
Obuna bo'yicha
Dars-29
Dars-29 Mavzu: Kvadrat funksiya.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-30 Mavzu: Tenglamalar va tenglamalar sitemasi tuzib ishlanadigan matnli masalalar.
Obuna bo'yicha
Dars-30
Dars-30 Mavzu: Tenglamalar va tenglamalar sitemasi tuzib ishlanadigan matnli masalalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-31 Mavzu: Harakatga doir masalalar.
Obuna bo'yicha
Dars-31
Dars-31 Mavzu: Harakatga doir masalalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-32 Mavzu: Ishga doir masalalar.
Obuna bo'yicha
Dars-32
Dars-32 Mavzu: Ishga doir masalalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-33 Mavzu: Foizlarga doir matnli masalalar.
Obuna bo'yicha
Dars-33
Dars-33 Mavzu: Foizlarga doir matnli masalalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-34 Mavzu: Aralashmaga doir masalalar.
Obuna bo'yicha
Dars-34
Dars-34 Mavzu: Aralashmaga doir masalalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-35 Mavzu: Iqtisodiy masalalar.
Obuna bo'yicha
Dars-35
Dars-35 Mavzu: Iqtisodiy masalalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-36 Mavzu: Parametrli chiziqli tenglama.
Obuna bo'yicha
Dars-36
Dars-36 Mavzu: Parametrli chiziqli tenglama.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-37 Mavzu: Parametrli kvadrat tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Dars-37
Dars-37 Mavzu: Parametrli kvadrat tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-38 Mavzu: Parametrli tenglamalar sistemasi.
Obuna bo'yicha
Dars-38
Dars-38 Mavzu: Parametrli tenglamalar sistemasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-39 Mavzu: Ko'rsatkichli funksiya.
Obuna bo'yicha
Dars-39
Dars-39 Mavzu: Ko'rsatkichli funksiya.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-40 Mavzu: Ko'rsatkichli tengsizliklar.
Obuna bo'yicha
Dars-40
Dars-40 Mavzu: Ko'rsatkichli tengsizliklar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Bo'lim-3
Dars-41 Mavzu: Trigonometriya asoslari.
Obuna bo'yicha
Dars-41
Dars-41 Mavzu: Trigonometriya asoslari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-42 Mavzu: Trigonometrik funksiyalarning orasidagi bogliqlik.
Obuna bo'yicha
Dars-42
Dars-42 Mavzu: Trigonometrik funksiyalarning orasidagi bogliqlik.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-43 Mavzu: Trigonometrik tengliklar yordamida misollarni qisqartirish.
Obuna bo'yicha
Dars-43
Dars-43 Mavzu: Trigonometrik tengliklar yordamida misollarni qisqartirish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-44 Mavzu: Trigonometriya. Burchaklar yogindisi, Funksiyalar yogindisi.
Obuna bo'yicha
Dars-44
Dars-44 Mavzu: Trigonometriya. Burchaklar yogindisi, Funksiyalar yogindisi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-45 Mavzu: sin2a, cos2a, tg2a, ctg2a.
Obuna bo'yicha
Dars-45
Dars-45 Mavzu: sin2a, cos2a, tg2a, ctg2a.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-46 Mavzu: Qaytarish. Amaliyot. (O’rtacha qiyinchilikdagi misollar).
Obuna bo'yicha
Dars-46
Dars-46 Mavzu: Qaytarish. Amaliyot. (O’rtacha qiyinchilikdagi misollar).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-47 Mavzu: Amaliyot. (Qiyinroq misollar).
Obuna bo'yicha
Dars-47
Dars-47 Mavzu: Amaliyot. (Qiyinroq misollar).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-48 Mavzu: Qaytarish. Amaliyot. (Qiyin misollar).
Obuna bo'yicha
Dars-48
Dars-48 Mavzu: Qaytarish. Amaliyot. (Qiyin misollar).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-49 Mavzu: Arcsin,arccos,arctg,arcctg.
Obuna bo'yicha
Dars-49
Dars-49 Mavzu: Arcsin,arccos,arctg,arcctg.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-50 Mavzu: Arcsin, arccos, arctg, arcctg.
Obuna bo'yicha
Dars-50
Dars-50 Mavzu: Arcsin, arccos, arctg, arcctg.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-51 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Dars-51
Dars-51 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-52 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar (davom).
Obuna bo'yicha
Dars-52
Dars-52 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar (davom).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-53 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar (oraliqda).
Obuna bo'yicha
Dars-53
Dars-53 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar (oraliqda).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-54 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar (ildiz va modul).
Obuna bo'yicha
Dars-54
Dars-54 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar (ildiz va modul).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-55 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar sistemasi.
Obuna bo'yicha
Dars-55
Dars-55 Mavzu: Trigonometrik tenglamalar sistemasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-56 Mavzu: Trigonometrik tengsizliklar.
Obuna bo'yicha
Dars-56
Dars-56 Mavzu: Trigonometrik tengsizliklar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-57 Mavzu: Trigonometrik tengsizliklar (intervallar).
Obuna bo'yicha
Dars-57
Dars-57 Mavzu: Trigonometrik tengsizliklar (intervallar).

Matematika

Obuna bo'yicha
Bo'lim-4
Dars-58 Mavzu: Logarifmlar asosi.
Obuna bo'yicha
Dars-58
Dars-58 Mavzu: Logarifmlar asosi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-59 Mavzu: Logarifmlar amaliyot.
Obuna bo'yicha
Dars-59
Dars-59 Mavzu: Logarifmlar amaliyot.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-60 Mavzu: Logarifmik tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Dars-60
Dars-60 Mavzu: Logarifmik tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-61 Mavzu: Logarifmik tenglamalar (davomi).
Obuna bo'yicha
Dars-61
Dars-61 Mavzu: Logarifmik tenglamalar (davomi).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-62 Mavzu: Logarifmik tenglamalar (sistema).
Obuna bo'yicha
Dars-62
Dars-62 Mavzu: Logarifmik tenglamalar (sistema).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-63 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar.
Obuna bo'yicha
Dars-63
Dars-63 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-64 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar (intervallar metodi).
Obuna bo'yicha
Dars-64
Dars-64 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar (intervallar metodi).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-65 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar (noma'lum asos).
Obuna bo'yicha
Dars-65
Dars-65 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar (noma'lum asos).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-66 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar (qiyinroq).
Obuna bo'yicha
Dars-66
Dars-66 Mavzu: Logarifmik tengsizliklar (qiyinroq).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-67 Mavzu: Kompleks sonlar.
Obuna bo'yicha
Dars-67
Dars-67 Mavzu: Kompleks sonlar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 68 Mavzu: Matritsa.
Obuna bo'yicha
Bo'lim - 5
Dars - 68 Mavzu: Matritsa.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars - 69 Mavzu: Ehtimollar nazariyasi.
Obuna bo'yicha
5-bo'lim
Dars - 69 Mavzu: Ehtimollar nazariyasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars - 70 Mavzu: Ehtimollar nazariyasi.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-1
Dars - 70 Mavzu: Ehtimollar nazariyasi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars - 71 Mavzu: Kombinatorika.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 71 Mavzu: Kombinatorika.

Kombinatorika - matematikaning ma'lum (ko'pincha chekli) to'plam elementlarini berilgan qoidalarga muvofiq tanlash va joylashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga bag'ishlangan bo'limi.

Obuna bo'yicha
Dars - 72 Mavzu: Kombinatorika (2-qism)
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 72 Mavzu: Kombinatorika (2-qism)

Kombinatorika - matematikaning ma'lum (ko'pincha chekli) to'plam elementlarini berilgan qoidalarga muvofiq tanlash va joylashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga bag'ishlangan bo'limi.

Obuna bo'yicha
Dars - 73 Mavzu: Statistika asoslari.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 73 Mavzu: Statistika asoslari.

Matematik statistika - matematikaning ommaviy tasodifiy hodisalarning ehtimollik modellarini yaratish uchun kuzatish va eksperimental ma'lumotlarni yozib olish, tavsiflash va tahlil qilish usullarini ishlab chiqadigan bo'limi.

Obuna bo'yicha
Dars - 74 Mavzu: Ko'paytma va hosilani topish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 74 Mavzu: Ko'paytma va hosilani topish.

2

Obuna bo'yicha
Dars – 75 Mavzu: Hosilalar yordamida funksiyani tekshirish va o‘rganish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars – 75 Mavzu: Hosilalar yordamida funksiyani tekshirish va o‘rganish.

2

Obuna bo'yicha
Dars - 76 Mavzu: Hosilalar yordamida funksiyalar grafiklarini chizish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 76 Mavzu: Hosilalar yordamida funksiyalar grafiklarini chizish.

2

Obuna bo'yicha
Dars - 77 Mavzu: Hosilalarning geometrik ma'nosi.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars - 77 Mavzu: Hosilalarning geometrik ma'nosi.

2

Obuna bo'yicha
Dars - 78 Mavzu: Hosilalarning mexanik ma'nosi. Noaniq funksiyaning hosilasi. Logarifmik farqlash. Parametrik funksiyalarni chiqarish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-1
Dars - 78 Mavzu: Hosilalarning mexanik ma'nosi. Noaniq funksiyaning hosilasi. Logarifmik farqlash. Parametrik funksiyalarni chiqarish.

2

Obuna bo'yicha
Dars-79 Mavzu: Limitlar (Qism-1).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-79 Mavzu: Limitlar (Qism-1).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-80 mavzu: Limitlar (Qism-2).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-80 mavzu: Limitlar (Qism-2).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-81 Mavzu: Boshlang’ich va integral asoslari.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-81 Mavzu: Boshlang’ich va integral asoslari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-82 Mavzu: Modulli integrallar.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-82 Mavzu: Modulli integrallar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-83 Mavzu: Integral. Differential belgisi ostiga kiritish. Murakkab jadvalli formulalarga moslash.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-83 Mavzu: Integral. Differential belgisi ostiga kiritish. Murakkab jadvalli formulalarga moslash.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-84 Mavzu: Integral. Bo'laklab integrallash usuli.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-84 Mavzu: Integral. Bo'laklab integrallash usuli.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-85 Mavzu: Integral. O'rniga qoyish (o'zgaruvchini almashtirish).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-85 Mavzu: Integral. O'rniga qoyish (o'zgaruvchini almashtirish).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-86 Mavzu: Integral. Aniqmas koeffitsiyentlar usuli.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-86 Mavzu: Integral. Aniqmas koeffitsiyentlar usuli.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-87 Mavzu: Integral. Xosmas integrallar.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-87 Mavzu: Integral. Xosmas integrallar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-88 Mavzu: Qutb koordinatalari.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-88 Mavzu: Qutb koordinatalari.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-89 Mavzu: Integral. Tekis shakl yuzasini hisoblash. Aylanish sirti yuzini hisoblash. Aylanish jismlarini hajmini hisoblash. Yassi egri chiziq yoyi uzunligini hisoblash.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-89 Mavzu: Integral. Tekis shakl yuzasini hisoblash. Aylanish sirti yuzini hisoblash. Aylanish jismlarini hajmini hisoblash. Yassi egri chiziq yoyi uzunligini hisoblash.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-90 Mavzu: Integral. Integrallarga doir turli misollar yechish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-90 Mavzu: Integral. Integrallarga doir turli misollar yechish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-91 Mavzu: Yigindilar (sigma belgisi) va misollar yechish.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-91 Mavzu: Yigindilar (sigma belgisi) va misollar yechish.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-92 Mavzu: Misollar yechish (Qism-1).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-92 Mavzu: Misollar yechish (Qism-1).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-93 Mavzu: Misollar yechish (Qism-2).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-93 Mavzu: Misollar yechish (Qism-2).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-94 Mavzu: Misollar yechish (Qism-3).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-94 Mavzu: Misollar yechish (Qism-3).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-95 Mavzu: Misollar yechish (Qism-4).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-95 Mavzu: Misollar yechish (Qism-4).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-96 Mavzu: Misollar yechish (Qism-5).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-96 Mavzu: Misollar yechish (Qism-5).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-97 Mavzu: Misollar yechish (Qism-6).
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-97 Mavzu: Misollar yechish (Qism-6).

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-98 Mavzu: Koshi tengsizligi.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-98 Mavzu: Koshi tengsizligi.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-99 Mavzu: Ikkinchi tartibli chiziqlar.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-99 Mavzu: Ikkinchi tartibli chiziqlar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-100 Mavzu: Analitik geometriya.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-100 Mavzu: Analitik geometriya.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-101 Mavzu: Differensial tenglamalar.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-101 Mavzu: Differensial tenglamalar.

Matematika

Obuna bo'yicha
Dars-102 Mavzu: To’plamlar nazariyasi.
Obuna bo'yicha
Bo'lim-5
Dars-102 Mavzu: To’plamlar nazariyasi.

Matematika

Obuna bo'yicha