Ingliz tili (RU)

Ingliz tilini o'rganish orqali siz nafaqat tilning so'z boyligi va grammatikasi bilan tanishasiz, balki dunyo qarashingizni sezilarli darajada kengaytirasiz.

Subject picture
Mazmun
Beginner
Dars-1 Mavzu: "Countries/Nationalities" Grammar: "Am/Is/Are".
Bepul
Beginner
Dars-1 Mavzu: "Countries/Nationalities" Grammar: "Am/Is/Are".

"Am/Is/Are"

Bepul
Dars-2 Mavzu: "Family members and Numbers".
Beginner
Dars-2 Mavzu: "Family members and Numbers".

"Family members and Numbers"

Dars-3 Mavzu: "Classroom objects". Grammar: "Possessive adjectives".
Beginner
Dars-3 Mavzu: "Classroom objects". Grammar: "Possessive adjectives".

"Possessive adjectives"

Dars-4 Mavzu: "Prepositions of place".
Beginner
Dars-4 Mavzu: "Prepositions of place".

"Prepositions of place"

Dars-5 Mavzu: "Clock Times".
Beginner
Dars-5 Mavzu: "Clock Times".

"Clock Times"

Dars-6 Mavzu: Grammar: "Imperatives, Object Pronouns".
Bepul
Beginner
Dars-6 Mavzu: Grammar: "Imperatives, Object Pronouns".

"Imperatives, Object Pronouns"

Bepul
Dars-7 Mavzu: "Your School". Grammar: "Articles".
Beginner
Dars-7 Mavzu: "Your School". Grammar: "Articles".

"Articles"

Dars-8 Mavzu: "Opinion Adjectives". Grammar: "Question words".
Beginner
Dars-8 Mavzu: "Opinion Adjectives". Grammar: "Question words".

"Question words"

Dars-9 Mavzu: "Skills for life". Grammar: "Сan (ability)".
Beginner
Dars-9 Mavzu: "Skills for life". Grammar: "Сan (ability)".

"Сan (ability)"

Dars-10 Mavzu: Grammar: "Have got, has got".
Bepul
Beginner
Dars-10 Mavzu: Grammar: "Have got, has got".

"Have got, has got"

Bepul
Dars-11 Mavzu: "Nouns". Grammar: "Have got, has got".
Beginner
Dars-11 Mavzu: "Nouns". Grammar: "Have got, has got".

"Have got, has got"

Dars-12 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Articles a/an/some/the".
Beginner
Dars-12 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Articles a/an/some/the".

"Articles a/an/some/the"

Dars-13 Mavzu: "At the sports center". Grammar: "Have got, has got".
Beginner
Dars-13 Mavzu: "At the sports center". Grammar: "Have got, has got".

"Have got, has got"

Dars-14 Mavzu: "Jobs, Routine phrases". Grammar: "Present Simple".
Beginner
Dars-14 Mavzu: "Jobs, Routine phrases". Grammar: "Present Simple".

"Present Simple"

Dars-15 Mavzu: "Present Simple negative and question forms".
Beginner
Dars-15 Mavzu: "Present Simple negative and question forms".

"Present Simple negative and question forms"

Dars-16 Mavzu: "Cyber Safety". Grammar: "Present Simple".
Beginner
Dars-16 Mavzu: "Cyber Safety". Grammar: "Present Simple".

"Present Simple"

Dars-17 Mavzu: "Feeling". Grammar: "Adverbs of frequency".
Beginner
Dars-17 Mavzu: "Feeling". Grammar: "Adverbs of frequency".

"Adverbs of frequency"

Dars-18 Mavzu: ""Love/hate/like/don’t like/don’t mind". Grammar: "Present Simple".
Beginner
Dars-18 Mavzu: ""Love/hate/like/don’t like/don’t mind". Grammar: "Present Simple".

"Love/hate/like/don’t like/don’t mind"

Dars-19 Mavzu: "Reading Practice" Grammar: "Adverbs of frequency".
Beginner
Dars-19 Mavzu: "Reading Practice" Grammar: "Adverbs of frequency".

"Adverbs of frequency"

Dars-20 Mavzu: "Verbs+prepositions". Grammar: "Adverbs of frequency".
Beginner
Dars-20 Mavzu: "Verbs+prepositions". Grammar: "Adverbs of frequency".

"Verbs+prepositions"

Dars-21 Mavzu: "Directions". Grammar: "There is, There are".
Beginner
Dars-21 Mavzu: "Directions". Grammar: "There is, There are".

"There is, There are"

Dars-22 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Adverbs of frequency".
Beginner
Dars-22 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Adverbs of frequency".

"Reading Practice

Dars-23 Mavzu: "Present Continuous".
Beginner
Dars-23 Mavzu: "Present Continuous".

"Present Continuous"

Dars-24 Mavzu: "Present Continuous" (Part-2).
Beginner
Dars-24 Mavzu: "Present Continuous" (Part-2).

"Present Continuous"

Dars-25 Mavzu: "Weather, Shopping".
Beginner
Dars-25 Mavzu: "Weather, Shopping".

"Weather, Shopping"

Dars-26 Mavzu: "Weather, At the shop".
Beginner
Dars-26 Mavzu: "Weather, At the shop".

"Weather, At the shop"

Dars-27 Mavzu: "Transportation". Grammar: "Was/Were".
Beginner
Dars-27 Mavzu: "Transportation". Grammar: "Was/Were".

"Was/Were"

Dars-28 Mavzu: "Adjectives". Grammar: "Was/Were".
Beginner
Dars-28 Mavzu: "Adjectives". Grammar: "Was/Were".

"Was/Were"

Dars-29 Mavzu: "Past Simple".
Beginner
Dars-29 Mavzu: "Past Simple".

"Past Simple"

Dars-30 Mavzu: "Past Simple (Irregular verbs)".
Beginner
Dars-30 Mavzu: "Past Simple (Irregular verbs)".

"Past Simple (Irregular verbs)"

Dars-31 Mavzu: "Transportation".
Beginner
Dars-31 Mavzu: "Transportation".

"Transportation"

Dars-32 Mavzu: "Helping, Sentence Builder".
Beginner
Dars-32 Mavzu: "Helping, Sentence Builder".

"Helping, Sentence Builder"

Dars-33 Mavzu: "Reading Practice".
Beginner
Dars-33 Mavzu: "Reading Practice".

"Reading Practice"

Dars-34 Mavzu: "Past Simple, Reading".
Beginner
Dars-34 Mavzu: "Past Simple, Reading".

"Past Simple, Reading"

Dars-35 Mavzu: "Helping the community".
Beginner
Dars-35 Mavzu: "Helping the community".

"Helping the community"

Dars-36 Mavzu: "Last week on TV". Grammar: "Comparative and Superlative adjectives".
Beginner
Dars-36 Mavzu: "Last week on TV". Grammar: "Comparative and Superlative adjectives".

"Comparative and Superlative adjectives"

Dars-37 Mavzu: "Comparatives and Superlatives".
Beginner
Dars-37 Mavzu: "Comparatives and Superlatives".

"Comparatives and Superlatives"

Dars-38 Mavzu: "Be going to".
Beginner
Dars-38 Mavzu: "Be going to".

"Be going to"

Dars-39 Mavzu: "Reading Practice".
Beginner
Dars-39 Mavzu: "Reading Practice".

"Reading Practice".

Dars-40 Mavzu: "Overview".
Beginner
Dars-40 Mavzu: "Overview".

"Overview"

Elementary
Dars-1 Topic: "Personal information". Grammar: "to be, have got, can".
Bepul
Elementary
Dars-1 Topic: "Personal information". Grammar: "to be, have got, can".

"To be, have got, can"

Bepul
Dars-2 Mavzu: "Plurals, this, these, that, those. Articles a, an, the, Some, any". "Family, Possessive case".
Elementary
Dars-2 Mavzu: "Plurals, this, these, that, those. Articles a, an, the, Some, any". "Family, Possessive case".

"Plurals, this, these, that, those. Articles a, an, the, Some, any"

Dars-3 Mavzu: Unit: 1 "Present simple, reading". "Describing people, writing personal blog".
Elementary
Dars-3 Mavzu: Unit: 1 "Present simple, reading". "Describing people, writing personal blog".

"Present simple"

Dars-4 Mavzu: "Daily routine, time, Prepositions of time, have to vs Must". "Pronouncing numbers".
Elementary
Dars-4 Mavzu: "Daily routine, time, Prepositions of time, have to vs Must". "Pronouncing numbers".

"Daily routine, time, Prepositions of time, have to vs Must"

Dars-5 Mavzu: "Adverbs of frequency, Question words, Reading". "Should - ought to".
Elementary
Dars-5 Mavzu: "Adverbs of frequency, Question words, Reading". "Should - ought to".

"Adverbs of frequency, Question words, Reading".

Dars-6 Mavzu: "Announcements, imperative, exam skills trainer 1,3rd". "Present continuous vs present simple".
Bepul
Elementary
Dars-6 Mavzu: "Announcements, imperative, exam skills trainer 1,3rd". "Present continuous vs present simple".

"Present continuous vs present simple"

Bepul
Dars-7 Mavzu: "Present continuous exercises (3b, 3d)". "Adjectives (3e)". "Pronunciation (3c)".
Elementary
Dars-7 Mavzu: "Present continuous exercises (3b, 3d)". "Adjectives (3e)". "Pronunciation (3c)".

"Present continuous exercises (3b, 3d)"

Dars-8 Mavzu: "Reading (3F), making arrangements (3E), writing an email (3g)".
Elementary
Dars-8 Mavzu: "Reading (3F), making arrangements (3E), writing an email (3g)".

"Reading (3F), making arrangements (3E), writing an email (3g)"

Dars-9 Mavzu: "Food (4а), There is - are, Some, any, articles (4b)". "Content, Functional words (4c)".
Elementary
Dars-9 Mavzu: "Food (4а), There is - are, Some, any, articles (4b)". "Content, Functional words (4c)".

"Food (4а), There is - are, Some, any, articles (4b)"

Dars-10 Mavzu: "Much, many, a lot of (4d)". "Adjectives with prepositions (4e)". "Used to-get used to-be used to, reading (4f)".
Elementary
Dars-10 Mavzu: "Much, many, a lot of (4d)". "Adjectives with prepositions (4e)". "Used to-get used to-be used to, reading (4f)".

"Much, many, a lot of (4d)"

Dars-11 Mavzu: "Ordering food (4g) Invitation (4h)". "Exam skills trainer".
Elementary
Dars-11 Mavzu: "Ordering food (4g) Invitation (4h)". "Exam skills trainer".

"Ordering food (4g) Invitation (4h)"

Dars-12 Mavzu: "Places (5a)". "Comparatives (5b)". "Town vs Сity (5c)".
Elementary
Dars-12 Mavzu: "Places (5a)". "Comparatives (5b)". "Town vs Сity (5c)".

"Places (5a)"

Dars-13 Mavzu: "Superlatives (5d)". "Words that go together (5e)". "Reading (5f)".
Elementary
Dars-13 Mavzu: "Superlatives (5d)". "Words that go together (5e)". "Reading (5f)".

"Superlatives (5d)"

Dars-14 Mavzu: "Directions (5g)". "Article (5h)". "Wild animals (6a)".
Elementary
Dars-14 Mavzu: "Directions (5g)". "Article (5h)". "Wild animals (6a)".

"Directions (5g)"

Dars-15 Mavzu: "Past simple (6b)". "Missing sounds (6c)". "Be and can in the past (6d)".
Elementary
Dars-15 Mavzu: "Past simple (6b)". "Missing sounds (6c)". "Be and can in the past (6d)".

"Past simple (6b)"

Dars-16 Mavzu: "Prepositions of movement (6е)". "Reading (6f)". "Photo description (6g)".
Elementary
Dars-16 Mavzu: "Prepositions of movement (6е)". "Reading (6f)". "Photo description (6g)".

"Prepositions of movement (6е)"

Dars-17 Mavzu: "Postcard (6h)". "Exam skills trainer". "Сomputing (7a)".
Elementary
Dars-17 Mavzu: "Postcard (6h)". "Exam skills trainer". "Сomputing (7a)".

"Postcard (6h)"

Dars-18 Mavzu: "Past simple irregular (7b)". "Listening to instructions (7c)".
Elementary
Dars-18 Mavzu: "Past simple irregular (7b)". "Listening to instructions (7c)".

"Past simple irregular (7b)"

Dars-19 Mavzu: "Past simple". "Negative and interrogative (7d), phrasal verbs (7e), reading (7f)".
Elementary
Dars-19 Mavzu: "Past simple". "Negative and interrogative (7d), phrasal verbs (7e), reading (7f)".

"Past simple"

Dars-20 Mavzu: "In a shop, narrative". "Sports and hobbies (8a)".
Elementary
Dars-20 Mavzu: "In a shop, narrative". "Sports and hobbies (8a)".

"In a shop, narrative"

Dars-21 Mavzu: "Going to (8b), prediction (8c), will (8d)". "Noun suffixes (8e)".
Elementary
Dars-21 Mavzu: "Going to (8b), prediction (8c), will (8d)". "Noun suffixes (8e)".

"Going to (8b), prediction (8c), will (8d)"

Dars-22 Mavzu: "Reading, speaking, writing (8 unit)".
Elementary
Dars-22 Mavzu: "Reading, speaking, writing (8 unit)".

"Reading, speaking, writing (8 unit)"

Dars-23 Mavzu: "Exam skills trainer, 9a". "Present perfect".
Elementary
Dars-23 Mavzu: "Exam skills trainer, 9a". "Present perfect".

"Exam skills trainer, 9a"

Dars-24 Mavzu: "University accommodation". "Present perfect, word skills (9c,d,e)".
Elementary
Dars-24 Mavzu: "University accommodation". "Present perfect, word skills (9c,d,e)".

"University accommodation"

Dars-25 Mavzu: "Reading, speaking". Grammar: "Exam skills trainer".
Elementary
Dars-25 Mavzu: "Reading, speaking". Grammar: "Exam skills trainer".

"Reading, speaking"

Dars-26 Mavzu: "Present perfect (reading and exercises)".
Elementary
Dars-26 Mavzu: "Present perfect (reading and exercises)".

"Present perfect"

Dars-27 Mavzu: "Сulture 1-2".
Elementary
Dars-27 Mavzu: "Сulture 1-2".

"Сulture 1-2"

Dars-28 Mavzu: "Culture 3-4".
Elementary
Dars-28 Mavzu: "Culture 3-4".

"Culture 3-4"

Dars-29 Mavzu: "Culture 5-6".
Elementary
Dars-29 Mavzu: "Culture 5-6".

"Culture 5-6"

Dars-30 Mavzu: "Culture 7".
Elementary
Dars-30 Mavzu: "Culture 7".

"Culture 7"

Dars-31 Mavzu: "Culture 8 and 9".
Elementary
Dars-31 Mavzu: "Culture 8 and 9".

"Culture 8 and 9"

Dars-32 Mavzu: "Review 1-5".
Elementary
Dars-32 Mavzu: "Review 1-5".

"Review 1-5"

Dars-33 Mavzu: "Review 5-9".
Elementary
Dars-33 Mavzu: "Review 5-9".

"Review 5-9"

Dars-34 Mavzu: "Articles".
Elementary
Dars-34 Mavzu: "Articles".

"Articles"

Dars-35 Mavzu: "Many, much, lots of, a lot of, few and little".
Elementary
Dars-35 Mavzu: "Many, much, lots of, a lot of, few and little".

"Many, much, lots of, a lot of, few and little"

Dars-36 Mavzu: "Present simple, can, could". "Past simple".
Elementary
Dars-36 Mavzu: "Present simple, can, could". "Past simple".

"Present simple, can, could"

Dars-37 Mavzu: "Present continuous". Grammar: "To be going to".
Elementary
Dars-37 Mavzu: "Present continuous". Grammar: "To be going to".

"Present continuous"

Dars-38 Mavzu: "Verbs with prepositions".
Elementary
Dars-38 Mavzu: "Verbs with prepositions".

"Verbs with prepositions"

Dars-39 Mavzu: "Comparatives". "Superlatives".
Elementary
Dars-39 Mavzu: "Comparatives". "Superlatives".

"Comparatives". "Superlatives"

Dars-40 Mavzu: "Must and have to, noun suffixes, word skills".
Elementary
Dars-40 Mavzu: "Must and have to, noun suffixes, word skills".

"Must and have to, noun suffixes, word skills"

Pre-intermediate
Dars-1 Mavzu: "Introduction". "Vocabulary: Likes and dislikes".
Bepul
Pre intermediate
Dars-1 Mavzu: "Introduction". "Vocabulary: Likes and dislikes".

"Introduction"

Bepul
Dars-2 Mavzu: Grammar: "Present simple and Present continous".
Pre intermediate
Dars-2 Mavzu: Grammar: "Present simple and Present continous".

"Present simple and Present continous"

Dars-3 Mavzu: "Vocabulary". "Describing people".
Pre intermediate
Dars-3 Mavzu: "Vocabulary". "Describing people".

"Describing people"

Dars-4 Mavzu: "I can describe people's appearance".
Pre intermediate
Dars-4 Mavzu: "I can describe people's appearance".

"I can describe people's appearance"

Dars-5 Mavzu: Grammar: "Articles".
Pre intermediate
Dars-5 Mavzu: Grammar: "Articles".

"Articles"

Dars-6 Mavzu: Grammar: "Articles".
Bepul
Pre intermediate
Dars-6 Mavzu: Grammar: "Articles".

"Articles"

Bepul
Dars-7 Mavzu: Unit: "1 A". "Vocabulary". "How do you feel".
Pre intermediate
Dars-7 Mavzu: Unit: "1 A". "Vocabulary". "How do you feel".

"Vocabulary"

Dars-8 Mavzu: Unit: 1B. Grammar: "Past simple (Affirmative)".
Pre intermediate
Dars-8 Mavzu: Unit: 1B. Grammar: "Past simple (Affirmative)".

"Past simple (Affirmative)"

Dars-9 Mavzu: Unit: 1B. Grammar: "Past simple (Affirmative) Practice".
Pre intermediate
Dars-9 Mavzu: Unit: 1B. Grammar: "Past simple (Affirmative) Practice".

"Past simple (Affirmative) Practice"

Dars-10 Mavzu: Unit: 1C. "Modal verb should". Unit 1D. Grammar: "Past simple (negative and interrogative)".
Pre intermediate
Dars-10 Mavzu: Unit: 1C. "Modal verb should". Unit 1D. Grammar: "Past simple (negative and interrogative)".

"Past simple (negative and interrogative)"

Dars-11 Mavzu: Unit: 1E. "Word skills". "Adjective endings".
Pre intermediate
Dars-11 Mavzu: Unit: 1E. "Word skills". "Adjective endings".

"Word skills"

Dars-12 Mavzu: Unit: 1E. "How + Adjective".
Pre intermediate
Dars-12 Mavzu: Unit: 1E. "How + Adjective".

"How + Adjective"

Dars-13 Mavzu: "Reading Painless". "I can understand a text about an unusual medical condition".
Pre intermediate
Dars-13 Mavzu: "Reading Painless". "I can understand a text about an unusual medical condition".

"Reading Painless"

Dars-14 Mavzu: "Speaking Narrating events". "I can relate and react to past events".
Pre intermediate
Dars-14 Mavzu: "Speaking Narrating events". "I can relate and react to past events".

"Speaking Narrating events"

Dars-15 Mavzu: "Writing description of an event". "I can describe an event".
Pre intermediate
Dars-15 Mavzu: "Writing description of an event". "I can describe an event".

"Writing description of an event"

Dars-16 Mavzu: "Vocabulary Landscapes". "I can describe landscapes".
Pre intermediate
Dars-16 Mavzu: "Vocabulary Landscapes". "I can describe landscapes".

"Vocabulary Landscapes"

Dars-17 Mavzu: "Past Continous".
Pre intermediate
Dars-17 Mavzu: "Past Continous".

"Past Continuous (yoki Past Progressive) ingliz tilida zamonda davom etuvchi harakatlarni ifoda qilish uchun ishlatiladi, ularning belgilangan vaqtning yoki boshqa harakatning davomida sodir bo'lgan harakatlari".

Dars-18 Mavzu: Grammar: "Contrast Past simple and past continuous".
Pre intermediate
Dars-18 Mavzu: Grammar: "Contrast Past simple and past continuous".

"Contrast Past simple and past continuous"

Dars-19 Mavzu: "Word Skills Word building".
Pre intermediate
Dars-19 Mavzu: "Word Skills Word building".

"Word Skills Word building"

Dars-20 Mavzu: "Reading Lost at sea". "I can understand a survival story".
Pre intermediate
Dars-20 Mavzu: "Reading Lost at sea". "I can understand a survival story".

"Reading Lost at sea"

Dars-21 Mavzu: "Speaking". "I can describe and speculate about a photo".
Pre intermediate
Dars-21 Mavzu: "Speaking". "I can describe and speculate about a photo".

"Speaking"

Dars-22 Mavzu: "Writing, Invitation".
Pre intermediate
Dars-22 Mavzu: "Writing, Invitation".

"Writing, Invitation"

Dars-23 Mavzu: "Exam skills trainer".
Pre intermediate
Dars-23 Mavzu: "Exam skills trainer".

"Exam skills trainer"

Dars-24 Mavzu: "Vocabulary". "Films and TV programmes".
Pre intermediate
Dars-24 Mavzu: "Vocabulary". "Films and TV programmes".

"Vocabulary"

Dars-25 Mavzu: Grammar: "Quantity".
Pre intermediate
Dars-25 Mavzu: Grammar: "Quantity".

"Quantity"

Dars-26 Mavzu: Grammar: "Must - mustn't, needn't, don't have to".
Pre intermediate
Dars-26 Mavzu: Grammar: "Must - mustn't, needn't, don't have to".

"Must - mustn't, needn't, don't have to"

Dars-27 Mavzu: "Word skills". "Negative adjective prefixes, reading". "Video games and health".
Pre intermediate
Dars-27 Mavzu: "Word skills". "Negative adjective prefixes, reading". "Video games and health".

"Word skills"

Dars-28 Mavzu: "Speaking Reaching an agreement, Writing An Informal letter".
Pre intermediate
Dars-28 Mavzu: "Speaking Reaching an agreement, Writing An Informal letter".

"Speaking Reaching an agreement"

Dars-29 Mavzu: "Vocabulary". "The Weather". Grammar: "The Comparison".
Pre intermediate
Dars-29 Mavzu: "Vocabulary". "The Weather". Grammar: "The Comparison".

"The Comparison"

Dars-30 Mavzu: Grammar: "Superlative adjectives - too, enough". "Word skills Phrasal verbs".
Pre intermediate
Dars-30 Mavzu: Grammar: "Superlative adjectives - too, enough". "Word skills Phrasal verbs".

"Word skills Phrasal verbs"

Dars-31 Mavzu: "Writing An article".
Pre intermediate
Dars-31 Mavzu: "Writing An article".

"Writing An article"

Dars-32 Mavzu: "Vocabulary". Grammar: "Will and Going to".
Pre intermediate
Dars-32 Mavzu: "Vocabulary". Grammar: "Will and Going to".

"Will and Going to"

Dars-33 Mavzu: Grammar: "First Conditional, prefixes".
Pre intermediate
Dars-33 Mavzu: Grammar: "First Conditional, prefixes".

"First Conditional, prefixes"

Dars-34 Mavzu: "Reading, A dream job". "Writing, An Application letter".
Pre intermediate
Dars-34 Mavzu: "Reading, A dream job". "Writing, An Application letter".

"Reading"

Dars-35 Mavzu: Grammar: "Present Perfect".
Pre intermediate
Dars-35 Mavzu: Grammar: "Present Perfect".

"Present Perfect"

Dars-36 Mavzu: "Reading". "Holidays without parents". "Writing Holiday blog".
Pre intermediate
Dars-36 Mavzu: "Reading". "Holidays without parents". "Writing Holiday blog".

"Reading"

Dars-37 Mavzu: Grammar: "Second conditional". Grammar: "Past Perfect".
Pre intermediate
Dars-37 Mavzu: Grammar: "Second conditional". Grammar: "Past Perfect".

"Second conditional"

Dars-38 Mavzu: Grammar: "Verb + infinite - Verb + ing".
Pre intermediate
Dars-38 Mavzu: Grammar: "Verb + infinite - Verb + ing".

"Verb + infinite - Verb + ing"

Dars-39 Mavzu: Grammar: "Reported speech".
Pre intermediate
Dars-39 Mavzu: Grammar: "Reported speech".

"Reported speech"

Dars-40 Mavzu: "Reading". "An Australian murder mystery".
Pre intermediate
Dars-40 Mavzu: "Reading". "An Australian murder mystery".

"Reading"

Dars-41 Mavzu: Grammar: "Passive voice".
Pre intermediate
Dars-41 Mavzu: Grammar: "Passive voice".

"Passive voice"

Intermediate
Dars-1 Mavzu: "Introduction". "Past simple, Present simple, Present continuous".
Bepul
Intermediate
Dars-1 Mavzu: "Introduction". "Past simple, Present simple, Present continuous".

Past Simple - o'tgan vaqtdagi tamomlangan harakatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Present Simple - kundalik harakatlarni, faktlarni yoki oddiy qarorlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Present Continuous - ma'lum bir vaqtda yuz bergan harakatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi.

Bepul
Dars-2 Mavzu: "Revision of present simple, cont and vocabulary". "Reading, Articles, Will vs going to".
Intermediate
Dars-2 Mavzu: "Revision of present simple, cont and vocabulary". "Reading, Articles, Will vs going to".

"Revision of present simple, cont and vocabulary"

Dars-3 Mavzu: "lessons 1a,1b, past simple, past continuous, past perfect".
Intermediate
Dars-3 Mavzu: "lessons 1a,1b, past simple, past continuous, past perfect".

Past Simple - o'tgan vaqtdagi tamomlangan harakatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Past Continuous - o'tgan vaqtda ma'lum bir vaqtda yuz bergan harakatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Past Perfect - o'tgan vaqtdagi boshqa harakatdan oldin bo'lgan harakatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi.

Dars-4 Mavzu: "lessons 1c, 1d".
Intermediate
Dars-4 Mavzu: "lessons 1c, 1d".

"lessons 1c, 1d"

Dars-5 Mavzu: "lesson 1e and reading".
Intermediate
Dars-5 Mavzu: "lesson 1e and reading".

"Reading"

Dars-6 Mavzu: "lessons 1f, 1e, 1g".
Bepul
Intermediate
Dars-6 Mavzu: "lessons 1f, 1e, 1g".

"lessons 1f, 1e, 1g".

Bepul
Dars-7 Mavzu: "Exam skills trainer, 2a".
Intermediate
Dars-7 Mavzu: "Exam skills trainer, 2a".

"Exam skills trainer"

Dars-8 Mavzu: "lessons 2b, 2c".
Intermediate
Dars-8 Mavzu: "lessons 2b, 2c".

"lessons 2b, 2c"

Dars-9 Mavzu: "2d, 2e".
Intermediate
Dars-9 Mavzu: "2d, 2e".

"2d, 2e"

Dars-10 Mavzu: "2f, 2g".
Intermediate
Dars-10 Mavzu: "2f, 2g".

"2f, 2g"

Dars-11 Mavzu: "Culture 1, lesson 2e".
Intermediate
Dars-11 Mavzu: "Culture 1, lesson 2e".

"Culture 1"

Dars-12 Mavzu: "Culture 2, 3a".
Intermediate
Dars-12 Mavzu: "Culture 2, 3a".

"Culture 2, 3a"

Dars-13 Mavzu: "lessons 3b, 3c".
Intermediate
Dars-13 Mavzu: "lessons 3b, 3c".

"lessons 3b, 3c"

Dars-14 Mavzu: "lessons 3d, 3e".
Intermediate
Dars-14 Mavzu: "lessons 3d, 3e".

"lessons 3d, 3e"

Dars-15 Mavzu: "lessons 3f, 3g".
Intermediate
Dars-15 Mavzu: "lessons 3f, 3g".

"lessons 3f, 3g"

Dars-16 Mavzu: "lessons 3h, exam skills trainer"
Intermediate
Dars-16 Mavzu: "lessons 3h, exam skills trainer"

"lessons 3h"

Dars-17 Mavzu: "lesson 4a, culture 3".
Intermediate
Dars-17 Mavzu: "lesson 4a, culture 3".

"lesson 4a"

Dars-18 Mavzu: "4b, comparison".
Intermediate
Dars-18 Mavzu: "4b, comparison".

"4b, comparison"

Dars-19 Mavzu: "Lessons 4c, 4d - second conditional, I wish".
Intermediate
Dars-19 Mavzu: "Lessons 4c, 4d - second conditional, I wish".

"Lessons 4c, 4d"

Dars-20 Mavzu: "Second conditional, I wish if only, 4e, 4f".
Intermediate
Dars-20 Mavzu: "Second conditional, I wish if only, 4e, 4f".

"Second conditional"

Dars-21 Mavzu: "9g, 9h".
Intermediate
Dars-21 Mavzu: "9g, 9h".

"9g, 9h"

Dars-22 Mavzu: "Revision, culture 4".
Intermediate
Dars-22 Mavzu: "Revision, culture 4".

"Revision"

Dars-23 Mavzu: "Computing 5a".
Intermediate
Dars-23 Mavzu: "Computing 5a".

"Computing 5a"

Dars-24 Mavzu: "5b, 5c".
Intermediate
Dars-24 Mavzu: "5b, 5c".

"5b, 5c"

Dars-25 Mavzu: "Reading, 5d".
Intermediate
Dars-25 Mavzu: "Reading, 5d".

"Reading, 5d"

Dars-26 Mavzu: "5е, 5f".
Intermediate
Dars-26 Mavzu: "5е, 5f".

"5е, 5f"

Dars-27 Mavzu: "5g, 5h".
Intermediate
Dars-27 Mavzu: "5g, 5h".

"5g, 5h"

Dars-28 Mavzu: "Culture 5, exam skills trainer".
Intermediate
Dars-28 Mavzu: "Culture 5, exam skills trainer".

"Culture 5"

Dars-29 Mavzu: "6a, 6b".
Intermediate
Dars-29 Mavzu: "6a, 6b".

"6a, 6b"

Dars-30 Mavzu: 6c, 6d.
Intermediate
Dars-30 Mavzu: 6c, 6d.

"6c, 6d"

Dars-31 Mavzu: 6e, 6f, 6g.
Intermediate
Dars-31 Mavzu: 6e, 6f, 6g.

"6e, 6f, 6g"

Dars-32 Mavzu: 6h, 7a, 7b.
Intermediate
Dars-32 Mavzu: 6h, 7a, 7b.

"6h, 7a, 7b"

Dars-33 Mavzu: 3c, 3d, 3e.
Intermediate
Dars-33 Mavzu: 3c, 3d, 3e.

"3c, 3d, 3e"

Dars-34 Mavzu: 3f, 3g, 3h.
Intermediate
Dars-34 Mavzu: 3f, 3g, 3h.

"3f, 3g, 3h"

Dars-35 Mavzu: Exam skills trainer, 8a.
Intermediate
Dars-35 Mavzu: Exam skills trainer, 8a.

"Exam skills trainer, 8a"

Dars-36 Mavzu: 8b, 8c, 8e.
Intermediate
Dars-36 Mavzu: 8b, 8c, 8e.

"8b, 8c, 8e"

Dars-37 Mavzu: 8d, 8f, 8h.
Intermediate
Dars-37 Mavzu: 8d, 8f, 8h.

"8d, 8f, 8h"

Dars-38 Mavzu: 8g, 9a, third conditional.
Intermediate
Dars-38 Mavzu: 8g, 9a, third conditional.

"Third conditional"

Dars-39 Mavzu: 9b, 9c, 9d.
Intermediate
Dars-39 Mavzu: 9b, 9c, 9d.

"9b, 9c, 9d"

Dars-40 Mavzu: 9e, 9f, 9h, 9g.
Intermediate
Dars-40 Mavzu: 9e, 9f, 9h, 9g.

"9e, 9f, 9h, 9g"

Upper intermediate
Dars-1 Mavzu: “Friends” & IB “Present and future tenses”.
Bepul
Upper intermediate
Dars-1 Mavzu: “Friends” & IB “Present and future tenses”.

"Present and future tenses"

Bepul
Dars-2 Mavzu: "Life events" & ID "Past tenses".
Upper intermediate
Dars-2 Mavzu: "Life events" & ID "Past tenses".

"Life events"

Dars-3 Mavzu: "What are they like" & 1B "Past perfect simple and Past perfect continuous".
Upper intermediate
Dars-3 Mavzu: "What are they like" & 1B "Past perfect simple and Past perfect continuous".

"What are they like"

Dars-4 Mavzu: "Press intrusion" & 1D "Used to and would".
Upper intermediate
Dars-4 Mavzu: "Press intrusion" & 1D "Used to and would".

"Press intrusion"

Dars-5 Mavzu: "Position and order of adjectives" & 1F "Vloggers".
Upper intermediate
Dars-5 Mavzu: "Position and order of adjectives" & 1F "Vloggers".

"Position and order of adjectives"

Dars-6 Mavzu: Units: 1G. "Photo comparison" & 1H "A formal letter".
Bepul
Upper intermediate
Dars-6 Mavzu: Units: 1G. "Photo comparison" & 1H "A formal letter".

"Photo comparison"

Bepul
Dars-7 Mavzu: Unit: 2A. "It drives me crazy". Unit: 2B. "Comparison".
Upper intermediate
Dars-7 Mavzu: Unit: 2A. "It drives me crazy". Unit: 2B. "Comparison".

"It drives me crazy"

Dars-8 Mavzu: "Keep calm". "Infinitives and - ing forms".
Upper intermediate
Dars-8 Mavzu: "Keep calm". "Infinitives and - ing forms".

"Infinitives and - ing forms"

Dars-9 Mavzu: "Preposition + noun phrases". "Solving crime".
Upper intermediate
Dars-9 Mavzu: "Preposition + noun phrases". "Solving crime".

"Preposition + noun phrases"

Dars-10 Mavzu: "Role-play". "A for and against essay".
Upper intermediate
Dars-10 Mavzu: "Role-play". "A for and against essay".

"Role-play"

Dars-11 Mavzu: Unit: 3A "Express yourself". "When in Rome".
Upper intermediate
Dars-11 Mavzu: Unit: 3A "Express yourself". "When in Rome".

"Express yourself"

Dars-12 Mavzu: Unit 3B "Modals present and future".
Upper intermediate
Dars-12 Mavzu: Unit 3B "Modals present and future".

"Modals present and future"

Dars-13 Mavzu: Unit 3D "Modals in the past".
Upper intermediate
Dars-13 Mavzu: Unit 3D "Modals in the past".

"Modals in the past"

Dars-14 Mavzu: "American English". "The Kite Runner".
Upper intermediate
Dars-14 Mavzu: "American English". "The Kite Runner".

"American English"

Dars-15 Mavzu: "Topic-based presentation". "A blog post".
Upper intermediate
Dars-15 Mavzu: "Topic-based presentation". "A blog post".

"Topic-based presentation"

Dars-16 Mavzu: "Getting away from it all". "Future continuous, future perfect and future perfect continuous".
Upper intermediate
Dars-16 Mavzu: "Getting away from it all". "Future continuous, future perfect and future perfect continuous".

"Future continuous, future perfect and future perfect continuous"

Dars-17 Mavzu: "Trip of a lifetime". "Future time clauses".
Upper intermediate
Dars-17 Mavzu: "Trip of a lifetime". "Future time clauses".

"Trip of a lifetime"

Dars-18 Mavzu: "Adverbs and adverbial phrases". "Globetrotters".
Upper intermediate
Dars-18 Mavzu: "Adverbs and adverbial phrases". "Globetrotters".

"Adverbs and adverbial phrases"

Dars-19 Mavzu: "Interview and stimulus-based discussion". "A letter of complaint".
Upper intermediate
Dars-19 Mavzu: "Interview and stimulus-based discussion". "A letter of complaint".

"Interview and stimulus-based discussion"

Dars-20 Mavzu: "Relating to people". "Sibling rivalry".
Upper intermediate
Dars-20 Mavzu: "Relating to people". "Sibling rivalry".

"Relating to people"

Dars-21 Mavzu: "Negative structures". "Final 2".
Upper intermediate
Dars-21 Mavzu: "Negative structures". "Final 2".

"Negative structures"

Dars-22 Mavzu: "Articles and quantifiers". "Final 2".
Upper intermediate
Dars-22 Mavzu: "Articles and quantifiers". "Final 2".

"Articles and quantifiers"

Dars-23 Mavzu: "Phrasal Verbs". "Love is in the air". "Final 2".
Upper intermediate
Dars-23 Mavzu: "Phrasal Verbs". "Love is in the air". "Final 2".

"Phrasal Verbs"

Dars-24 Mavzu: "Photo description and comparison". "An opinion essay".
Upper intermediate
Dars-24 Mavzu: "Photo description and comparison". "An opinion essay".

"Photo description and comparison"

Dars-25 Mavzu: "Food science". "The passive".
Upper intermediate
Dars-25 Mavzu: "Food science". "The passive".

"Food science"

Dars-26 Mavzu: "Keeping fit". "The passive - Advanced structures".
Upper intermediate
Dars-26 Mavzu: "Keeping fit". "The passive - Advanced structures".

"Keeping fit"

Dars-27 Mavzu: "Compound adjectives". "Junk food".
Upper intermediate
Dars-27 Mavzu: "Compound adjectives". "Junk food".

"Compound adjectives"

Dars-28 Mavzu: "Role-play". "An article".
Upper intermediate
Dars-28 Mavzu: "Role-play". "An article".

"Role-play"

Dars-29 Mavzu: "Truth and lies". "Reported speech".
Upper intermediate
Dars-29 Mavzu: "Truth and lies". "Reported speech".

"Truth and lies"

Dars-30 Mavzu: "Urban legends". "Reporting verbs".
Upper intermediate
Dars-30 Mavzu: "Urban legends". "Reporting verbs".

"Urban legends"

Dars-31 Mavzu: "Nouns and dependent prepositions". "Media wars".
Upper intermediate
Dars-31 Mavzu: "Nouns and dependent prepositions". "Media wars".

"Nouns and dependent prepositions"

Dars-32 Mavzu: "Presentation". "A story".
Upper intermediate
Dars-32 Mavzu: "Presentation". "A story".

"Presentation"

Dars-33 Mavzu: "Protest". "Second and third conditional".
Upper intermediate
Dars-33 Mavzu: "Protest". "Second and third conditional".

"Protest"

Dars-34 Mavzu: "Hashtag activism". "Mixed conditionals".
Upper intermediate
Dars-34 Mavzu: "Hashtag activism". "Mixed conditionals".

"Hashtag activism"

Dars-35 Mavzu: "Verb pattens". "Making a difference".
Upper intermediate
Dars-35 Mavzu: "Verb pattens". "Making a difference".

"Verb pattens"

Dars-36 Topic: "Collaborative task". "A report".
Upper intermediate
Dars-36 Topic: "Collaborative task". "A report".

"Collaborative task"

Dars-37 Mavzu: Unit: 9 A "Shopping".
Upper intermediate
Dars-37 Mavzu: Unit: 9 A "Shopping".

"Shopping"

Dars-38 Mavzu: "Emphasis". "Moneyless living".
Upper intermediate
Dars-38 Mavzu: "Emphasis". "Moneyless living".

"Emphasis"

Dars-39 Mavzu: "Participle clauses".
Upper intermediate
Dars-39 Mavzu: "Participle clauses".

"Participle clauses"

Dars-40 Mavzu: "Money idioms". "Playing with our emotions".
Upper intermediate
Dars-40 Mavzu: "Money idioms". "Playing with our emotions".

"Money idioms"

Dars-41 Mavzu: "Photo comparison". "A letter to a newspaper".
Upper intermediate
Dars-41 Mavzu: "Photo comparison". "A letter to a newspaper".

"Photo comparison"