Ingliz tili

Ingliz tilini o'rganish orqali siz nafaqat tilning so'z boyligi va grammatikasi bilan tanishasiz, balki dunyo qarashingizni sezilarli darajada kengaytirasiz.

Subject picture
Mazmun
Beginner
Dars-1 Mavzu: "Countries/Nationalities" Grammar: "Am/Is/Are".
Bepul
Beginner
Dars-1 Mavzu: "Countries/Nationalities" Grammar: "Am/Is/Are".

"Am/Is/Are"

Bepul
Dars-2 Mavzu: "Family members and Numbers".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-2 Mavzu: "Family members and Numbers".

"Family members and Numbers"

Obuna bo'yicha
Dars-3 Mavzu: "Classroom objects". Grammar: "Possessive adjectives".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-3 Mavzu: "Classroom objects". Grammar: "Possessive adjectives".

"Possessive adjectives"

Obuna bo'yicha
Dars-4 Mavzu: "Prepositions of place".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-4 Mavzu: "Prepositions of place".

"Prepositions of place"

Obuna bo'yicha
Dars-5 Mavzu: "Clock Times".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-5 Mavzu: "Clock Times".

"Clock Times"

Obuna bo'yicha
Dars-6 Mavzu: Grammar: "Imperatives, Object Pronouns".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-6 Mavzu: Grammar: "Imperatives, Object Pronouns".

"Imperatives, Object Pronouns"

Obuna bo'yicha
Dars-7 Mavzu: "Your School". Grammar: "Articles".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-7 Mavzu: "Your School". Grammar: "Articles".

"Articles"

Obuna bo'yicha
Dars-8 Mavzu: "Opinion Adjectives". Grammar: "Question words".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-8 Mavzu: "Opinion Adjectives". Grammar: "Question words".

"Question words"

Obuna bo'yicha
Dars-9 Mavzu: "Skills for life". Grammar: "Сan (ability)".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-9 Mavzu: "Skills for life". Grammar: "Сan (ability)".

"Сan (ability)"

Obuna bo'yicha
Dars-10 Mavzu: Grammar: "Have got, has got".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-10 Mavzu: Grammar: "Have got, has got".

"Have got, has got"

Obuna bo'yicha
Dars-11 Mavzu: "Nouns". Grammar: "Have got, has got".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-11 Mavzu: "Nouns". Grammar: "Have got, has got".

"Have got, has got"

Obuna bo'yicha
Dars-12 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Articles a/an/some/the".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-12 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Articles a/an/some/the".

"Articles a/an/some/the"

Obuna bo'yicha
Dars-13 Mavzu: "At the sports center". Grammar: "Have got, has got".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-13 Mavzu: "At the sports center". Grammar: "Have got, has got".

"Have got, has got"

Obuna bo'yicha
Dars-14 Mavzu: "Jobs, Routine phrases". Grammar: "Present Simple".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-14 Mavzu: "Jobs, Routine phrases". Grammar: "Present Simple".

"Present Simple"

Obuna bo'yicha
Dars-15 Mavzu: "Present Simple negative and question forms".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-15 Mavzu: "Present Simple negative and question forms".

"Present Simple negative and question forms"

Obuna bo'yicha
Dars-16 Mavzu: "Cyber Safety". Grammar: "Present Simple".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-16 Mavzu: "Cyber Safety". Grammar: "Present Simple".

"Present Simple"

Obuna bo'yicha
Dars-17 Mavzu: "Feeling". Grammar: "Adverbs of frequency".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-17 Mavzu: "Feeling". Grammar: "Adverbs of frequency".

"Adverbs of frequency"

Obuna bo'yicha
Dars-18 Mavzu: ""Love/hate/like/don’t like/don’t mind". Grammar: "Present Simple".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-18 Mavzu: ""Love/hate/like/don’t like/don’t mind". Grammar: "Present Simple".

"Love/hate/like/don’t like/don’t mind"

Obuna bo'yicha
Dars-19 Mavzu: "Reading Practice" Grammar: "Adverbs of frequency".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-19 Mavzu: "Reading Practice" Grammar: "Adverbs of frequency".

"Adverbs of frequency"

Obuna bo'yicha
Dars-20 Mavzu: "Verbs+prepositions". Grammar: "Adverbs of frequency".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-20 Mavzu: "Verbs+prepositions". Grammar: "Adverbs of frequency".

"Verbs+prepositions"

Obuna bo'yicha
Dars-21 Mavzu: "Directions". Grammar: "There is, There are".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-21 Mavzu: "Directions". Grammar: "There is, There are".

"There is, There are"

Obuna bo'yicha
Dars-22 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Adverbs of frequency".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-22 Mavzu: "Reading Practice". Grammar: "Adverbs of frequency".

"Reading Practice

Obuna bo'yicha
Dars-23 Mavzu: "Present Continuous".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-23 Mavzu: "Present Continuous".

"Present Continuous"

Obuna bo'yicha
Dars-24 Mavzu: "Present Continuous" (Part-2).
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-24 Mavzu: "Present Continuous" (Part-2).

"Present Continuous"

Obuna bo'yicha
Dars-25 Mavzu: "Weather, Shopping".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-25 Mavzu: "Weather, Shopping".

"Weather, Shopping"

Obuna bo'yicha
Dars-26 Mavzu: "Weather, At the shop".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-26 Mavzu: "Weather, At the shop".

"Weather, At the shop"

Obuna bo'yicha
Dars-27 Mavzu: "Transportation". Grammar: "Was/Were".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-27 Mavzu: "Transportation". Grammar: "Was/Were".

"Was/Were"

Obuna bo'yicha
Dars-28 Mavzu: "Adjectives". Grammar: "Was/Were".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-28 Mavzu: "Adjectives". Grammar: "Was/Were".

"Was/Were"

Obuna bo'yicha
Dars-29 Mavzu: "Past Simple".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-29 Mavzu: "Past Simple".

"Past Simple"

Obuna bo'yicha
Dars-30 Mavzu: "Past Simple (Irregular verbs)".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-30 Mavzu: "Past Simple (Irregular verbs)".

"Past Simple (Irregular verbs)"

Obuna bo'yicha
Dars-31 Mavzu: "Transportation".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-31 Mavzu: "Transportation".

"Transportation"

Obuna bo'yicha
Dars-32 Mavzu: "Helping, Sentence Builder".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-32 Mavzu: "Helping, Sentence Builder".

"Helping, Sentence Builder"

Obuna bo'yicha
Dars-33 Mavzu: "Reading Practice".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-33 Mavzu: "Reading Practice".

"Reading Practice"

Obuna bo'yicha
Dars-34 Mavzu: "Past Simple, Reading".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-34 Mavzu: "Past Simple, Reading".

"Past Simple, Reading"

Obuna bo'yicha
Dars-35 Mavzu: "Helping the community".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-35 Mavzu: "Helping the community".

"Helping the community"

Obuna bo'yicha
Dars-36 Mavzu: "Last week on TV". Grammar: "Comparative and Superlative adjectives".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-36 Mavzu: "Last week on TV". Grammar: "Comparative and Superlative adjectives".

"Comparative and Superlative adjectives"

Obuna bo'yicha
Dars-37 Mavzu: "Comparatives and Superlatives".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-37 Mavzu: "Comparatives and Superlatives".

"Comparatives and Superlatives"

Obuna bo'yicha
Dars-38 Mavzu: "Be going to".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-38 Mavzu: "Be going to".

"Be going to"

Obuna bo'yicha
Dars-39 Mavzu: "Reading Practice".
Obuna bo'yicha
Beginner
Dars-39 Mavzu: "Reading Practice".

"Reading Practice".

Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-1 Topic: "Personal information". Grammar: "to be, have got, can".
Bepul
Elementary
Dars-1 Topic: "Personal information". Grammar: "to be, have got, can".

"To be, have got, can"

Bepul
Dars-2 Mavzu: "Plurals, this, these, that, those. Articles a, an, the, Some, any". "Family, Possessive case".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-2 Mavzu: "Plurals, this, these, that, those. Articles a, an, the, Some, any". "Family, Possessive case".

"Plurals, this, these, that, those. Articles a, an, the, Some, any"

Obuna bo'yicha
Dars-3 Mavzu: Unit: 1 "Present simple, reading". "Describing people, writing personal blog".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-3 Mavzu: Unit: 1 "Present simple, reading". "Describing people, writing personal blog".

"Present simple"

Obuna bo'yicha
Dars-4 Mavzu: "Daily routine, time, Prepositions of time, have to vs Must". "Pronouncing numbers".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-4 Mavzu: "Daily routine, time, Prepositions of time, have to vs Must". "Pronouncing numbers".

"Daily routine, time, Prepositions of time, have to vs Must"

Obuna bo'yicha
Dars-5 Mavzu: "Adverbs of frequency, Question words, Reading". "Should - ought to".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-5 Mavzu: "Adverbs of frequency, Question words, Reading". "Should - ought to".

"Adverbs of frequency, Question words, Reading".

Obuna bo'yicha
Dars-6 Mavzu: "Announcements, imperative, exam skills trainer 1,3rd". "Present continuous vs present simple".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-6 Mavzu: "Announcements, imperative, exam skills trainer 1,3rd". "Present continuous vs present simple".

"Present continuous vs present simple"

Obuna bo'yicha
Dars-7 Mavzu: "Present continuous exercises (3b, 3d)". "Adjectives (3e)". "Pronunciation (3c)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-7 Mavzu: "Present continuous exercises (3b, 3d)". "Adjectives (3e)". "Pronunciation (3c)".

"Present continuous exercises (3b, 3d)"

Obuna bo'yicha
Dars-8 Mavzu: "Reading (3F), making arrangements (3E), writing an email (3g)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-8 Mavzu: "Reading (3F), making arrangements (3E), writing an email (3g)".

"Reading (3F), making arrangements (3E), writing an email (3g)"

Obuna bo'yicha
Dars-9 Mavzu: "Food (4а), There is - are, Some, any, articles (4b)". "Content, Functional words (4c)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-9 Mavzu: "Food (4а), There is - are, Some, any, articles (4b)". "Content, Functional words (4c)".

"Food (4а), There is - are, Some, any, articles (4b)"

Obuna bo'yicha
Dars-10 Mavzu: "Much, many, a lot of (4d)". "Adjectives with prepositions (4e)". "Used to-get used to-be used to, reading (4f)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-10 Mavzu: "Much, many, a lot of (4d)". "Adjectives with prepositions (4e)". "Used to-get used to-be used to, reading (4f)".

"Much, many, a lot of (4d)"

Obuna bo'yicha
Dars-11 Mavzu: "Ordering food (4g) Invitation (4h)". "Exam skills trainer".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-11 Mavzu: "Ordering food (4g) Invitation (4h)". "Exam skills trainer".

"Ordering food (4g) Invitation (4h)"

Obuna bo'yicha
Dars-12 Mavzu: "Places (5a)". "Comparatives (5b)". "Town vs Сity (5c)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-12 Mavzu: "Places (5a)". "Comparatives (5b)". "Town vs Сity (5c)".

"Places (5a)"

Obuna bo'yicha
Dars-13 Mavzu: "Superlatives (5d)". "Words that go together (5e)". "Reading (5f)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-13 Mavzu: "Superlatives (5d)". "Words that go together (5e)". "Reading (5f)".

"Superlatives (5d)"

Obuna bo'yicha
Dars-14 Mavzu: "Directions (5g)". "Article (5h)". "Wild animals (6a)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-14 Mavzu: "Directions (5g)". "Article (5h)". "Wild animals (6a)".

"Directions (5g)"

Obuna bo'yicha
Dars-15 Mavzu: "Past simple (6b)". "Missing sounds (6c)". "Be and can in the past (6d)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-15 Mavzu: "Past simple (6b)". "Missing sounds (6c)". "Be and can in the past (6d)".

"Past simple (6b)"

Obuna bo'yicha
Dars-16 Mavzu: "Prepositions of movement (6е)". "Reading (6f)". "Photo description (6g)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-16 Mavzu: "Prepositions of movement (6е)". "Reading (6f)". "Photo description (6g)".

"Prepositions of movement (6е)"

Obuna bo'yicha
Dars-17 Mavzu: "Postcard (6h)". "Exam skills trainer". "Сomputing (7a)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-17 Mavzu: "Postcard (6h)". "Exam skills trainer". "Сomputing (7a)".

"Postcard (6h)"

Obuna bo'yicha
Dars-18 Mavzu: "Past simple irregular (7b)". "Listening to instructions (7c)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-18 Mavzu: "Past simple irregular (7b)". "Listening to instructions (7c)".

"Past simple irregular (7b)"

Obuna bo'yicha
Dars-19 Mavzu: "Past simple". "Negative and interrogative (7d), phrasal verbs (7e), reading (7f)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-19 Mavzu: "Past simple". "Negative and interrogative (7d), phrasal verbs (7e), reading (7f)".

"Past simple"

Obuna bo'yicha
Dars-20 Mavzu: "In a shop, narrative". "Sports and hobbies (8a)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-20 Mavzu: "In a shop, narrative". "Sports and hobbies (8a)".

"In a shop, narrative"

Obuna bo'yicha
Dars-21 Mavzu: "Going to (8b), prediction (8c), will (8d)". "Noun suffixes (8e)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-21 Mavzu: "Going to (8b), prediction (8c), will (8d)". "Noun suffixes (8e)".

"Going to (8b), prediction (8c), will (8d)"

Obuna bo'yicha
Dars-22 Mavzu: "Reading, speaking, writing (8 unit)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-22 Mavzu: "Reading, speaking, writing (8 unit)".

"Reading, speaking, writing (8 unit)"

Obuna bo'yicha
Dars-23 Mavzu: "Exam skills trainer, 9a". "Present perfect".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-23 Mavzu: "Exam skills trainer, 9a". "Present perfect".

"Exam skills trainer, 9a"

Obuna bo'yicha
Dars-24 Mavzu: "University accommodation". "Present perfect, word skills (9c,d,e)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-24 Mavzu: "University accommodation". "Present perfect, word skills (9c,d,e)".

"University accommodation"

Obuna bo'yicha
Dars-25 Mavzu: "Reading, speaking". Grammar: "Exam skills trainer".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-25 Mavzu: "Reading, speaking". Grammar: "Exam skills trainer".

"Reading, speaking"

Obuna bo'yicha
Dars-26 Mavzu: "Present perfect (reading and exercises)".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-26 Mavzu: "Present perfect (reading and exercises)".

"Present perfect"

Obuna bo'yicha
Dars-27 Mavzu: "Сulture 1-2".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-27 Mavzu: "Сulture 1-2".

"Сulture 1-2"

Obuna bo'yicha
Dars-28 Mavzu: "Culture 3-4".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-28 Mavzu: "Culture 3-4".

"Culture 3-4"

Obuna bo'yicha
Dars-29 Mavzu: "Culture 5-6".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-29 Mavzu: "Culture 5-6".

"Culture 5-6"

Obuna bo'yicha
Dars-30 Mavzu: "Culture 7".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-30 Mavzu: "Culture 7".

"Culture 7"

Obuna bo'yicha
Dars-31 Mavzu: "Culture 8 and 9".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-31 Mavzu: "Culture 8 and 9".

"Culture 8 and 9"

Obuna bo'yicha
Dars-32 Mavzu: "Review 1-5".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-32 Mavzu: "Review 1-5".

"Review 1-5"

Obuna bo'yicha
Dars-33 Mavzu: "Review 5-9".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-33 Mavzu: "Review 5-9".

"Review 5-9"

Obuna bo'yicha
Dars-34 Mavzu: "Articles".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-34 Mavzu: "Articles".

"Articles"

Obuna bo'yicha
Dars-35 Mavzu: "Many, much, lots of, a lot of, few and little".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-35 Mavzu: "Many, much, lots of, a lot of, few and little".

"Many, much, lots of, a lot of, few and little"

Obuna bo'yicha
Dars-36 Mavzu: "Present simple, can, could". "Past simple".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-36 Mavzu: "Present simple, can, could". "Past simple".

"Present simple, can, could"

Obuna bo'yicha
Dars-37 Mavzu: "Present continuous". Grammar: "To be going to".
Obuna bo'yicha
Elementary
Dars-37 Mavzu: "Present continuous". Grammar: "To be going to".

"Present continuous"

Obuna bo'yicha